Naučno-tehnološki parkovi Srbija

Evropska banka za obnovu i razvoj i Vlada Republike Srbije razmatraju finansiranje proširenja savremenih naučno-tehnoloških parkova u Srbiji:

1. jedan u Nišu od okvirno 16,200 m² bruto površine
2. jedan u Čačku od okvirno 12,800 m² bruto površine
3. jedan u Kruševcu od okvirno 11,000 m² bruto površine

Parkovi u Nišu i Čačku formalno su osnovani kao naučno-tehnološki parkovi, dok je postojeći objekat u Kruševcu trenutno Poslovni inkubator, koji će nakon proširenja formalno prerasti u Regionalni industrijsko-tehnološki park

Očekuje se da će se svaki razvoj posebno realizovati preko novoformiranog Ministarstva za javna ulaganja Republike Srbije, nadležnog za realizaciju državnih projekata. Nakon realizacije, Vlada će Projekat predati na operativno upravljanje naučno-tehnološkim parkovima, koji će upravljati zgradama u skladu sa standardnim pravilima propisanim od strane Vlade Republike Srbije.

Projekat spada u kategoriju „B“ u skladu sa EBRD-ovom Politikom zaštite životne sredine i socijalnih pitanja 2019.

Detaljniji opis radova planiranih na izgradnji i rekonstrukciji, kao i način za uključivanje svih zainteresovanih strana, dat je u Netehničkom rezimeu Projekta koji je dostupan za javnost zajedno sa Planom uključivanja zainteresovanih strana.

Sve zainteresovane strane imaju rok od mesec dana da dostave povratne informacije (njihovo mišljenje i sugestije u vezi sa Projektom) od dana objavljivanja Netehničkog rezima Projekta i Plana uključivanja zainteresovanih strana. Osim toga, svim zainteresovanim stranama je na raspolaganju Žalbeni obrazac, putem kojeg mogu adresirati sve probleme koji se odnose na realizaciju Projekta (sve informacije o Žalbenom mehanizmu se mogu pronaći u Planu upravljanja zainteresovanim stranama).“

NTS_Project Science Serbia SEP_Project Science Serbia Жалбени образац за јавност